UGFD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 18./05/20 tarihinde, saat: 1600’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 31//05./2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin İnternet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış