Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Daire Genelge

dDocName_EK-262975(1)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
Sayı : 30188204 – 010.06.01 Konu : Uluslararası Gözetim Şirketi
Statüsüne İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Daire Genelge
GENELGE 2018 / E.2
1. 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ’in (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 08/06/2015 tarihli “Uluslararası Gözetim Şirketi statüsüne İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Genelge”nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7. Uluslararası gözetim şirketlerinin Tebliğin 14 üncü maddesi çerçevesindeki denetimi neticesinde herhangi bir aykırılık bulunmaması durumunda, denetim raporu, denetimi yapan Bölge Müdürlüğünce dosyalanır. Denetim neticesinde tereddüt oluşması veya aykırılık tespit edilmesi halinde ise, uluslararası gözetim şirketinin yazılı açıklaması veya savunması alınır. Bu açıklamada/savunmada beyan edilen hususlar Bölge Müdürlüğünce yeterli bulunmaz ise, Bölge Müdürlüğü tarafından uluslararası gözetim şirketinden ilave yazılı açıklama/savunma talep edilebilir. Bölge Müdürlüğü ayrıca, denetimi gerçekleştiren Bölge Müdürlüğü personelinden de her zaman ilave yazılı değerlendirme isteyebilir. Bölge Müdürlüğü, bu kapsamda Tebliğ çerçevesinde tüm yönleriyle yapacağı nihai inceleme/değerlendirme sonucunda, uluslararası gözetim şirketinin Tebliğe aykırı fiilini tespit ederse, bu tespit ile birlikte, aykırılığa uygun gördüğü müeyyideye ilişkin önerisini Genel Müdürlüğe iletir.”
2. İşbu Genelge ayrıca ilan edilmez.
3. Bu Genelge 07/06/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
“Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.” 1/1
Zafer SOYLU Genel Müdür

This entry was posted in Genel.